Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Uniresta Oy
Torikatu 15-17, 90100 Oulu
Puh. +358 44 350 0427
Y-tunnus: 0871405-9
Tämä rekisteriseloste koskee kaikkia Uniresta Oy:n brändejä:
Uniresta, Health to Organic, Makosa ja Juhula Catering

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Uniresta Oy, Kaija-Liisa Silvennoinen, toimitusjohtaja
kaija-liisa.silvennoinen(at)uniresta.fi
Puh. + 358 44 714 0309
Nettisivut, uutiskirje, markkinointi

3. Rekisterin nimi

Uniresta Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Asiakastietojen käsittely voi perustua rekisteröidyn antamaan suostumukseen, asiakkuussuhteeseen tai sopimukseen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, asiakassuhdeviestintä, Uniresta Oy:n mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Uniresta Oy:n viestimien ja palvelujen kautta.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys ja asema
Osoitetiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Uniresta Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä henkilöiltä heidän suostumuksellaan erikseen keräten. Tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Niitä voidaan kerätä myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Uniresta Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei myöskään siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Uniresta Oy Oy säilyttää rekisterin sähköisesti salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä, johon vain tarvittavilla henkilöillä on käyttöoikeudet.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Asiakasrekisterissä olevia asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen ajan. Rekisterinpitäjä katsoo asiakkuuden päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluita kolmeen vuoteen. Aika lasketaan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin asiakas on viimeksi käyttänyt yrityksen palveluita. Tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä kuuden kuukauden kuluessa, ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa perustetta.

Asiakkuuden päättymisen jälkeen tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käsitellä, jos se on tarpeen reklamaatioasioiden käsittelyä varten. Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain edellyttämiä säilytysaikoja, kuten kirjanpitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilötiedot poistetaan vastaavalla tavalla sen jälkeen kun yrityksen asiakkuus katsotaan päättyneeksi. Tietoja voidaan tämän jälkeen kuitenkin säilyttää, jos siihen on olemassa muu peruste.
Kun tietoja käsitellään, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen. Sopimuksen tultua suoritetuksi tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste (esim. reklamaatiotapaukset tai kirjanpitolaki).

11. Rekisteröidyn oikeuksista
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää korjaamaan häntä koskevia tietoja tai poistamaan ne ottamalla yhteyttä rekisterin yllämainittuihin ylläpitäjiin tai uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.